WYSZUKAJ W SERWISIE:
Regulamin

§ 1
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu , który umożliwia przechowywanie i przekazywanie plików należących do użytkownika.
 2. Użytkownik - jest to osoba, która za pomocą serwisu przekazuje innym swoje pliki.
 3. Serwis, - witryna oraz aplikacje klienckie.


§ 2
 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne i prawne, zarówno z Polski jak i z poza jej granic.
 2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich użytkowników.
 3. Użytkownik nie może rościć odszkodowań i innych form zadośćuczynienia za szkody wywołane pobranymi plikami.


§ 3
 1. Żadne informacje, poza plikiem, numerem IP użytkownika i podanymi przez niego w formularzu danymi nie są wysyłane do serwera.
 2. Serwis nie udostępnia żadnych informacji, na których publikację użytkownik nie wyraził zgody.
 3. Operator serwisu zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników.
 4. Dane użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie przez operatora serwisu w celu poprawnego działania konta użytkownika w serwisie oraz w celu wysyłania biuletynów i sporadycznych reklam. W wypadku wysyłki zleconej przez podmiot trzeci samej wysyłki dokonuje operator serwisu, reklamodawca nie ma dostępu do szczegółowych informacji o Użytkowniku.
 5. Operator serwisu jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


§ 4
 • Korzystając z serwisu użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania regulaminu,
  2. przestrzegania zasad prawa polskiego,
  3. poszanowania praw innych użytkowników internetu oraz serwisu,
  4. nie działania na szkodę operatora serwisu i innych użytkowników.


§ 5
 1. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw użytkowników przez osoby trzecie.
 2. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.


§ 6
 • Operator serwisu może odmówić publikacji plików, bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn pliki, które:
  1. są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, tj. zawierają pornografię, nawołują do przemocy bądź popełnienia przestępstwa,etc.
  2. naruszają prawa osób trzecich,
  3. powstały z naruszeniem prawa.
 • Użytkownik nie może rościć żadnych pretensji za udostępnienie plików osobom trzecim np. przez wyszukiwarkę.


§ 7
 1. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez informowania użytkowników.
 2. Odmowa wyrażenia zgody na korzystanie z serwisu na zasadach określonych w regulaminie może skutkować blokadą dostępu do serwisu.


§ 8
 • Przez korzystanie z użytkownik akceptuje warunki określone regulaminem.